Specifična vlažnost

Definicija specifične vlažnosti

U meteorološkoj i atmosferskoj nauci, termin specifična vlažnost označava masu vodene pare sadržane u jediničnoj masi vazduha. Ovaj parametar se obično izražava u gramima vodene pare po kilogramu vazduha (g/kg). Kao dimenziona veličina koja označava koncentraciju vodene pare u vazduhu, specifična vlažnost je ključna za određivanje uslova vlažnosti neke lokacije. U suprotnosti sa relativnom vlažnošću, specifična vlažnost ostaje nepromenjena promenama temperature i manje reaguje na promene vazdušnog pritiska.

Faktori koji utiču na specifičnu vlažnost

Temperatura: Sa povećanjem temperature vazduha dolazi do povećanja kapaciteta za zadržavanje vodene pare. Stoga, topliji vazduh može ispoljiti veću specifičnu vlažnost od hladnijeg, pretpostavljajući da su svi ostali uslovi konstantni.

Nadmorska visina: Uz penjanje na veće visine dolazi do smanjenja vazdušnog pritiska i, posledično, do smanjenja gustine vazduha. S obzirom na to da se specifična vlažnost kvantifikuje po jediničnoj masi vazduha, manje gust vazduh može pokazati veću specifičnu vlažnost, bez obzira na konstantnu količinu vodene pare.

Izvori vlage: Blizina vodenih površina, uključujući okeane, jezera i reke, utiče na specifičnu vlažnost regije. Zbog procesa isparavanja i transpiracije, zone bliže ovim izvorima vlage obično imaju više nivoe specifične vlažnosti.

Specifična vlažnost i vreme

Tačka rose: Specifična vlažnost je direktno povezana sa temperaturom tačke rose, koja predstavlja temperaturu pri kojoj vazduh postaje zasićen vodenom parom. Kada temperatura vazduha padne do tačke rose, dolazi do kondenzacije, što može dovesti do pojave rose, mraza ili magle.

Formiranje oblaka: Kako vazduh raste u atmosferi i hladi se, njegova specifična vlažnost se povećava. Kada specifična vlažnost dostigne kritični prag, oblaci se formiraju kondenzacijom vodene pare u kapljice vode ili ledene kristale.

Padavine: Povećane vrednosti specifične vlažnosti u atmosferi mogu podstaknuti povećanje padavina. Kada vazduh postane zasićen vodenom parom, bilo kakvo dodatno povećanje specifične vlažnosti ili smanjenje temperature može pokrenuti padavine - kišu, sneg, susnežicu ili grad.

Merenje specifične vlažnosti

Izračunavanje specifične vlažnosti uključuje različite metode, često zahtevajući merenje temperature, pritiska i relativne vlažnosti. Instrumenti nazvani higrometri mogu direktno utvrditi specifičnu vlažnost, ili se ona može izvesti iz drugih merenja primenom odgovarajućih formula. Podaci o specifičnoj vlažnosti koriste se meteorolozima i naučnicima u oblasti atmosferskih nauka za predviđanje vremenskih obrazaca, monitoring kvaliteta vazduha i analizu trendova klime.
Ažurirano: May 26, 2023
Izdavač: Aladin | O nama
Podeli