Ceilometar

Definicija Ceilometra

Ceilometar je instrument dizajniran da odredi visinu baze oblaka ili tavanicu oblaka u odnosu na nivo tla. Ovaj uređaj koristi laser ili neki drugi izvor svetla da emituje snop ka nebu. Snop zatim odbija nazad ka senzoru unutar uređaja. Procenjujući vreme potrebno za povratak svetlosti, ceilometer može da proceni udaljenost baze oblaka.

Radni princip Ceilometra

Primarna funkcija ceilometra se zasniva na principu "povratnog rasipanja svetlosti". Uređaj emituje impuls svetlosti ili infracrvenog laserskog snopa prema nebu. Kada ovaj snop svetlosti naiđe na čestice prašine, aerosole ili kapljice oblaka, on se rasipa u različitim pravcima, što uključuje povratni pravac prema ceilometru.

Povratno rasuto svetlo detektuje senzor ceilometra, često fotodioda. Poznavajući brzinu svetlosti i vreme koje je potrebno da svetlost putuje do baze oblaka i nazad, uređaj može izračunati visinu baze oblaka.

Vrste Ceilometara

Ceilometri mogu biti kategorizovani u dva primarna tipa:
Laserski Ceilometri: Ovi ceilometri koriste lasersku svetlost za merenja. Oni nude superiornu tačnost i sposobni su da mere veće visine u poređenju sa ceilometrima koji ne koriste laser.

Ne-Laserski Ceilometri: Ovi ceilometri koriste alternativne izvore svetlosti, uključujući LED diode. Iako su obično manje skupi i zahtevaju jednostavnije održavanje nego laserski ceilometri, imaju nedostatak smanjene tačnosti i dometa.

Primena Ceilometara

Ceilometri se koriste u različitim sektorima:
Meteorologija: Ceilometri se koriste u meteorologiji da kvantifikuju visinu oblaka, doprinoseći opservacijama i prognozama vremena.

Avijacija: Na aerodromima, ceilometri se koriste da obezbede pilotima aktuelne informacije o uslovima tavanice oblaka, što je vitalno za bezbedne procedure poletanja i sletanja.

Klimatska Istraživanja: Ceilometri pomažu klimatskoj nauci kroz svoju ulogu u dugoročnom praćenju slojeva aerosola u atmosferi, ključni faktor u istraživanju uticaja aerosola na klimu Zemlje.

Savremeni razvoj

Savremeni ceilometri su pokazali poboljšanja u pogledu tačnosti i prilagodljivosti. Određeni modeli sada imaju sposobnost da mere višeslojne oblake, vertikalnu vidljivost i čak kategorizuju različite tipove atmosferskih čestica, razlikujući dim, prašinu i kapljice vode. Ova napredovanja su proširila primenljivost ceilometara u nizu vremenskih i klimatskih poduhvata.
Ažurirano: May 29, 2023
Izdavač: Aladin | O nama
Podeli